Σταχυολογήματα

Παρ’ ότι οι καταστάσεις στον πλανήτη μας είναι δύσκολες – ή ίσως ακριβώς για αυτό -, έχει εμφανιστεί πληθώρα πνευματικών ανθρώπων που εργάζονται, φανερά ή αφανώς, για την ανάσταση του ανθρώπου. Αυτό είχε διαβεβαιώσει ο Δάσκαλος Ιωάννης, ο οποίος συνεργαζόταν εσωτερικά με εργάτες των πνευματικών πεδίων. Παραθέτουμε τα εξής, ενδεικτικά, από ομιλίες του Ιωάννη, καταγεγραμμένες στο βιβλίο “Μαθητεία στη Δευτέρα Παρουσία”:

Έστειλε λοιπόν, αδελφοί μου, ο Θεός την εποχή αυτή κι εξακολουθεί να αποστέλλει χιλιάδες πνεύματά του αγαθά, τα οποία εθελοντικώς προσεφέρθησαν να κατέβουν στη Γη για ν’ αρχίσουν μια εκστρατεία διαφωτίσεως, των σε άγνοια και πλάνη ευρισκομένων ακόμη αδελφών τους (…). (σελ. 53)

Πολλά ακόμη πνεύματά μου, αγαθά και φωτεινά και αγαπητά εις εμέ και τον Πατέρα και τη Μητέρα, αποστέλλονται την περίοδο αυτή εις τη Γη διά να διδάξουν την ανθρωπότητα τα του Θεού και διά να βοηθήσουν τους ανθρώπους να προσαρμοστούν προς τους θείους νόμους και να αποκολληθούν από τις έλξεις της ύλης. Όλα τα πνεύματα αυτά, τα οποία κατέρχονται οικειοθελώς επί της Γης διά να προσφέρουν υπηρεσίας διά την ταχυτέραν ανύψωσιν της ανθρωπότητος έχουν υποβάλλει ενώπιόν μου αιτήσεις διά να θυσιαστούν επί της Γης και η θυσία τους να χρησιμεύσει διά την ανύψωσιν άλλων αδελφών τους και την αποκατάστασιν των πνευμάτων μου αυτών των αγαθών εν εμοί πλήρως. Παρακαλώ, τιμήσατε τα πνεύματά μου αυτά ως αδελφούς εκπροσωπούντας εμέ και τη Μητέρα μου (…). (σελ. 70-71)

Την εποχή αυτή, πολλά πνεύματα που έχουν σκηνώσει σε σάρκα θα εμφανισθούν να κάνουν έργο πνευματικό πάνω στη Γη και στα πνεύματα αυτά ο Κύριος έχει δώσει άδεια και εξουσία να ενεργούν προκειμένου να βοηθήσουν την ανθρωπότητα να αποδεσμευτεί από τη σάρκα και από τη Γη, για να ελευθερωθεί και να ενωθεί μαζί του. (σελ. 115)

 

Στην ενότητα με τίτλο Σταχυολογήματα, παρουσιάζουμε ανθρώπους που εργάστηκαν ή εργάζονται για τη φώτιση του ανθρώπου, καθώς και εμπνευσμένες σκέψεις σε συνάφεια με τις διδασκαλίες του Έργου και τα όσα η νέα κοσμική περίοδος φέρνει για την ανθρωπότητα.

 

ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι· δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.